Dit is de privacyverklaring van SentoMed BV (SentoMed, wij, onze, ons), een Nederlandse onderneming gevestigd aan de Catharina van Rennesstraat 43 in Den Haag. SentoMed is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71871950. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens van patiënten, zorgverleners en zakelijke relaties in relatie tot onze dienstverlening.

Algemeen

Wij verzamelen gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Onze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Verwerken van persoonsgegevens op het thuismeetplatform

SentoMed ontwikkelt het thuismeetplatform. Zorginstellingen en zorgverleners kunnen onze diensten afnemen. Op ons platform verwerken wij namens zorginstellingen de volgende informatie van gebruikers. Type gebruiker (patiënt, zorgverlener, admin), gewone persoonsgegevens voor inloggen (patiëntnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer), gezondheidsgegevens (diagnose, informatie over aandoeningen, gewicht, lengte, medicatie, voorgeschiedenis), bijzondere persoonsgegevens (etniciteit), chatberichten tussen patiënten en zorgverleners, opleidingsniveau, ingangsdatum account, instellingen app, metingen en waarden en frequenties, functionele cookies (browser, IP-adres, OS), logging van gebruik (datum en tijdstip).

De zorginstelling mag alleen persoonsgegevens via het platform verwerken wanneer hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is. In de meeste gevallen is dat de uitvoering van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) tussen zorgverlener en patiënt. Wij verwerken de persoonsgegevens op het platform namens de zorginstelling (of andere verantwoordelijke) en hebben hiervoor geen zelfstandige verwerkingsgrondslag nodig. De zorginstelling stelt hierbij vast voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerken via het platform. Wij zijn niet toegestaan om zelf informatie te verschaffen over de persoonsgegevens die wij namens deze instellingen verwerken.

De persoonsgegevens die wij van u op het platform verwerken delen wij altijd met uw zorgverlener. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden van wie wij diensten afnemen (onderaannemers). Wij stemmen met de zorginstellingen (of andere verantwoordelijken) af welke diensten van derden wij gebruiken. Wij sluiten altijd een sub-verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat deze derden net als wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Beveiliging en veiligheid 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij werken conform NEN7510 en hebben daarvoor noodzakelijke beveiligingsmaatregelen genomen.

Verwerken persoonsgegevens van relaties en websitebezoekers

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken die u ons verstrekt. Wij zijn hierbij zelf verwerkingsverantwoordelijke. Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account of als u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of sociale media. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van u voor onze eigen doeleinden wanneer u als patiënt of zorgverlener gebruik maakt van het platform.

Persoonsgegevens

Hierbij kunt u denken aan het verwerken van de volgende persoonsgegevens:

  1. Contactgegevens: naam, adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere noodzakelijke contactinformatie
  2. Correspondentiegegevens
  3. IP-adres.

 

Doeleinden

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht zijn.

Hoe wordt deze informatie gedeeld? 

Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van SentoMed, als deze gegevens voor de uitvoering van hun taken nodig zijn. Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met partijen die als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren, zoals externe adviseurs en onafhankelijke auditors. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoelang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met privacy@astmakompas.nl. 

Recht op inzage, correcties, bezwaar en dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact met ons opnemen.

Contact en klachten

Wanneer u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring, of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@astmakompas.nl.

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.  In geval van significante wijzigingen streven wij ernaar u daarover direct te informeren. De meest recente versie van deze privacyverklaring is 24 juni 2021.